Slider

Nude photography. Artistic celebration of the human form.

Having been asked to take part in this project, I agreed to do it without hesitation. “It can be unforgettable experience in my life” I thought. But what does this photoshoot mean to me ? It is celebration of femininity, an act of courage, but first of all it manifests body awareness.

“Main idea was to use wet fabrics on body, creating different shapes and moods, using grey backdrop and one or two lights I managed to create dark, serious and emotional atmosphere which gives this amazing mood to images” wrote on the blog Agnese Juśka, photographer.

When I realised and understood my role I was surprised that posing came so easily to me, and shocked how calm and aware I was during this photoshoot. It was a fantastic experience, a spiritual one as well. I felt free because I felt beautiful.

IMG_3955

There is a mutual connection between body and mind, they influence and complement each other. I believe in balance of both of them because their cooperation has an effect on quality of my life. I know that by proper intellectual and physical effort we can feel full life satisfaction. This satisfaction influences my internal and external growth. Definitely, progress is a core value of my life.

Strengthening body physically on a par with  psychological development has been practiced since ancient times. Needless to say, the ancient Chinese paths of spiritual growth began the process of strengthening health and vitality. In terms of body presentation and its celebration, nude is an integral part. Naked body is the most important topic of painting and photography in the history of art. It is also a basic theme of sculpture. Nude is considered as the basis for artistic education. And, today, how thin is the boundary between art and body objectification?

In popular culture, body has the status of „pop”. Pop-culture promotes  body as a thing, as something for sale, something that is easy to show. These are current standards so it’s hard not to think “I show my body – I sell my body” This time, awareness appears again, awareness of who and what I am for myself. I noticed this by holding several conversations about nude photos. The first thought is a taboo. Awkwardness and shyness of interviewees. The second thought is fear.

Personally, I believe that I have potential. I’m self-confident. Why? Because I believe in hard, systematic work, which has been developing my intellect and strengthening me physically. On the occasion of this photoshoot, I asked myself a few questions: How do I look at my body? What is it for me? Who am I for it? And finally, do we feel good together?

Going back to that moment, I close my eyes and I think that together we feel great. So let’s create a landscape of body by the art of communing with.

IMG_0834

Thank you to Agnese Juśka photographer. Agnes, you gave me a chance and you created a sense of comfort and safety. Thank you for working together and congratulations on achieving the aim you have you set. I wish you perseverance and creativity on a career path. Let the roll of film never end.

The exhibition of the photos can be seen in the historic Guildhall in Leicester. Welcome to RAW, may 27, 2016.

IMG_0893   IMG_0876

Akt. Artystyczna celebracja piękna ludzkiego ciała. 

Zaproszona do projektu, zgłosiłam się bez zastanowienia. Choć “tak” w tym wypadku było równie naturalne jak “nie”. Z oczywistych powodów mogłam się zgodzić, tak samo jak odmówić. Czym jest dla mnie mój akt? Celebracją kobiecości, aktem odwagi lecz przede wszystkim świadomością własnego ciała. To fantastyczne doświadczenie i przeżycie, także duchowe. Byłam zaskoczona z jak wielką łatwością pozowałam, jak wielkie opanowanie i spokój towarzyszył mi przy tej sesji. Czułam się wolna bo czuje się piękna.

Ciało i umysł są ze sobą kompatybilne, wpływają na siebie i uzupełniają się. Wierzę w równowagę ich obu ponieważ ich wspólna praca tworzy i wpływa na jakość mojego życia. Wiem, że przy odpowiednim i natężonym wysiłku intelektualnym oraz fizycznym można odczuwać pełną satysfakcje z życia. Satysfakcja ta bowiem, wpływa zarówno na mój rozwój wewnętrzny jak i zewnętrzny. Rozwój jest podstawową wartością mojego życia. 

Wzmacnianie ciała fizycznie na równi z rozwojem psychicznym jest praktykowane już od starożytności. Wystarczy wspomnieć, że starodawne chińskie ścieżki rozwoju duchowego rozpoczynały ten proces od wzmocnienia zdrowia i witalności. W kwestii celebracji i przedstawienia ciała, nierozerwalną częścią jest akt. Nagie ciało to najważniejszy temat malarski i fotograficzny w dziejach sztuki. To także podstawowy temat rzeźby. Akt jest uważany za podstawę artystycznego wykształcenia. Dziś, jak cienka istnieje granica między sztuką ciała a uprzedmiotowieniem go?

W kulturze popularnej ciało posiada status “pop”. Pop-kultura lansuje ciało jako rzecz, coś sprzedajnego, coś łatwego. Takie są aktualne standardy, a więc trudno nie odbiec od myślenia „pokażę ciało-sprzedam ciało”. Tym czasem, znów pojawia się owa świadomość tego kim i czym dla siebie jestem. Zauważyłam to, przeprowadzając kilka rozmów na temat aktów. Pierwsza myśl to tabu. Skrępowanie oraz nieśmiałość rozmówcy. Druga to strach.

Nie boję się. Czuje swój potencjał. Jestem pewna siebie. Dlaczego? Ponieważ wierzę w ciężką, systematyczna pracę, która rozwija mój intelekt oraz wzmacnia mnie fizycznie. Przy okazji tej sesji fotograficznej zadałam sobie pytania: W jaki sposób patrzę na swoje ciało? Czym ono jest dla mnie? Kim ja dla niego? Czy czujemy się razem dobrze?

Wracając do tego momentu, zamykam oczy i myślę, że tak, że czujemy się razem bardzo dobrze. Stwórzmy więc pejzaż ciała poprzez kunszt obcowania z nim.

Wielkie podziękowania dla fotografa. Agnes dałaś mi szanse oraz stworzyłaś poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dziękuję za wspólną pracę oraz gratuluje realizacji celu jakie sobie wyznaczyłaś. Życzę Ci wytrwałości i kreatywności na drodze zawodowej. Niech klisza się nigdy nie kończy…

Zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy fotograficznej “RAW”, która odbędzie się 27 maja 2016 w historycznym Guildhall w Leicester (więcej). Serdecznie zapraszam.

IMG_0866

You Might Also Like